VAKIF EYLEMLERİ

Eylem 01
Vakıf; üniversiteler, eğitim kurumları, araştırma merkezleri ve ilgili her türlü kurum ve kuruluş- larla yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işbirliği yapabilir, ulusal ve uluslararası ortak çalışmalar yürütebilir.

Eylem 02
Vakıf; ön gördüğü çalışmaları planla mak ve etkin şekilde sürekliliğinin sağlanabilmesi için sis- temli ve yeterli ekonomik kaynak yaratmak ve gelir elde etmek üzere iktisadi işletme ve kuruluşlar kurar ve/veya mevcut işletmelere ortak olabilir.

Eylem 03
Vakıf; amaçları doğrultusunda toplanan, üretilen, bilgi ve birikimlerinin etkin yöntemini sağlamak için mekansal, coğrafi bilgi sistemleri oluşturur, bu sistemler üzerinde bu bilgi ve birikimleri paydaşlarıyla, kurum ve kuruluşlarla ve toplumla paylaşır.

Eylem 04
Vakıf; hazine arazileri özel mülk, tarım arazileri satın alabilir, kiralayabilir, restorasyonu yapılmış mülklerini kiraya verebilir, farklı konularda yaz okulları, hobi ve tarım alanları, arkeopark, doğa ve bilim parkları, eğitim seminerleri, kurslar, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyebilir, broşür, kitap, belgesel vb. gelir getirici satışlar yapabilir.

Eylem 05
Vakıf; amaçlarının yerine getirilmesi için yapılacak para, taşınır ve taşınmaz mal, menkul değerdeki her türlü bağışı kabul eder. Taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin tespitinde rayiç değerleri, menkul kıymetler değerlerinin tespitinde borsa değerleri esas alınır.

Eylem 06
Vakıf; amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri ifaya, ekonomik, ticari ve hukuki işlemleri icraya, Medeni Kanun'un .101'de belirtildiği üzere bütün hakları, ihtisap ve borçları iltizama izinli ve yetkilidir.

 

TOP