VAKIF AMAÇLARI

Amaç 01
Anadolu uygarlık zincirinin bir parçası olarak Ege Bölgesi’nde doğarak gelişmiş ve kalıntıları zamanımıza kadar ulaşmış ortak bir kültür bölgesi olarak tanımlanan Karya Bölgesi ile ilgili başta arkeoloji olmak üzere bu bilimin her alandaki yan dallarının desteği ile sahip olduğumuz bu kültürel varlıklarımızın gerçekleştirilecek konservasyonu ve restorasyonu ile gelecek nesillere aktarmak adına eğitim çalışmalarını yürütmek.

Amaç 02
Güneybatı Anadolu’da yerleşik Karya Bölgesi’nin özellikle de Leleg Yarımadası’nın (Bodrum Yarımadası) dip tarihten başlayarak günümüze dek ulaşan zaman dilimi içinde yer üstü ve sualtı kültürel malzemesinin araştırılmasına destek vermek.

Amaç 03
Araştırma sonuçlarının yerli halk ve bilim dünyasına tanıtımı için yayınlar yapmak/yaptırmak, varılan bilimsel sonuçların paylaşılması amacıyla, konferans, toplantı, sempozyum, çalıştay, deneysel arkeoloji, özellikle Bodrum Yarımadası geleneksel kültür ve etnoarkeolojisine yönelik belgesel yapmak, yaptırmak, araştırma gezileri düzenlemek.

Amaç 04
Karya Bölgesi’nin geçmiş ekolojik yapısının oluşturduğu arka plana dayanarak, geçmiş çevresel şartlarını (iklim), ekolojik yapısını (bitki örtüsü, toprak yapısı) , bölgenin zaman içinde geçirdiği jeolojik ve jeomorfolojik değişimini bilimsel yöntelerle araştırmak.

Amaç 05
Karya Bölgesi’nin geçmiş ekolojik yapısının oluşturduğu arka plana dayanarak, geçmiş insan topluluklarının çevresel değişimlere nasıl uyum sağladığını ve çevreye etkilerini detaylı bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarmak.

Amaç 06
Karya Bölgesi’nde yaşamış geçmiş insan topluluklarının ham madde ihtiyaçlarını sağladıkları kaynakların araştırılarak tespit edilmesi yönünde, kullandıkları üretim teknolojilerinin zaman içinde geçirdiği değişimin arkeometrik yöntemlerle incelenmesini de içeren, ekonomik üretim potansiyelini bütüncül olarak anlamaya yönelik araştırmalar yürütmek.

Amaç 07
Kültürel ve doğal varlıkların tespit ve koruma sürekliliğinin sağlanması, kaçak kazı ve eski eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla ilk, orta ve yüksek öğrenim düzeyindeki eğitim kurumlarında veya vakfın kendisinin kuracağı her türlü eğitim kurumlarında eğitim çalışmaları gerçekleştirmek, kültürel miras ve doğa koruma bilincinin geliştirilmesi ve bu yolla genç ve yetişkin yaş gruplarının eski eser ve kültür varlıklarını sahiplenmesini sağlamak.

Amaç 08
Karya Bölgesi’ne ait yasal olmayan yollarla yurt içinde saklanan ve/veya yurt dışına çıkartılmış taşınır ve taşınmaz kültürel ve doğa varlıklarımızın araştırılması, tespit edilmesi ve bu eserlerin ait olduğu yerlere geri getirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda çaba göstermek ve bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile çalışmak ve ortak faaliyetlerde bulunmak.

Amaç 09
Kültür ve doğal varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için koruma riski taşıyan bu bağlamdaki anıt eserlerin konservasyon ve restorasyonuna destek vermek; ön görülen desteklerin sürekliliğinin sağlanması için uzman desteği ve mali kaynak yaratmak.

Amaç 10
Hem doğayı koruma hem de başta alternatif iç ve dış turizme önemli bir kaynak ve istihdam yaratacağı göz önünde bulundurularak, geleneksel yöntemlerle yapılan her türden tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla, bu tür çalışmaları yürüten kurum, kuruluş ve derneklerle ortak çalışmalar yürütmek.

Amaç 11
Araştırma merkezi, tematik ve sanal müzeler kurmak ve bilimsel araştırma merkezleri ve müzelere uzman istihdamı yaratmak ve bunların sürdürülebilirliğinin sağlanması için mali kaynak yaratacak projeler üretmek ve bunu vakıf bünyesinde işleyen bir sisteme dönüştürmek adına gerekli yöntem ve programları yaşama geçirmek.

Amaç 12
Vakıf her ne kadar öncelikle bölgesel hedefler koysa da konusunda önemli çalışmalar yaparak uluslararası bir kimlik kazanmayı amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak KKTC, AB ve diğer ülkelerde Vakıf Resmi Senedi’nde belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütmek, şubeler ve/veya enstitüler kurmak. Vakfın amaçları çerçevesinde diğer başka vakıflarla ortak çalışmalar yürütmek.

Amaç 13
Günümüz arkeolojisinin gerektirdiği dijital yöntem ve cihazların kullanımını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, profesyonellere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, seminerler ve çalıştaylar düzenlemeyle ilgili bakanlık uzmanlarına da bu konularda hizmet içi eğitim olanakları sağlamak.

Amaç 14
Vakfın faaliyetleri ile ilgili her türden yayın yapmak.

Amaç 15
Daha önceden “MSKÜ Karia Araştırma ve Uygulama Merkezi” tarafından hazırlanan kültür envanterinin güncellenmesine destek vermek, periyodik arazi çalışmaları ile veri tabanını kesintisiz olarak güncellemek.

Amaç 16
Amacına uygun olarak her türlü konser, tiyatro, gösteri ve sair kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek.

TOP